Polityka prywatności

 1. Zakres zastosowania polityki prywatności
  1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.talentchase.eu („Serwis”). W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.
  2. Serwis prowadzony jest przez „Talent Chase Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Puławska 2, budynek B , 02 566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708568, NIP: 5213805687, REGON: 368958235.
  3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład Serwisu i prowadzone przez Talent Chase, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie.
 2. Dane osobowe
  1. Talent Chase zbierając przy użyciu Serwisu dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, Talent Chase zwraca się o wyrażenie takiej zgody.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Talent Chase.
  3. Talent Chase zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e mail.
  4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednią prośbą drogą mailową na adres: office@talentchase.eu
  5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
  6. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 3. Cookies
  1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.
  2. Cookie („Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer Talent Chase na komputerze użytkownika. Informację tę serwer Talent Chase odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera.
  3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.
 4. Zmiany polityki prywatności
  1. Talent Chase Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.