Consulting HR

Realizujemy trudne i niestandardowe projekty związane z budowaniem efektywnej polityki personalnej wspierającej strategie organizacji. Służymy wsparciem doradczym i aktualną wiedzą, oferując rozwiązania i narzędzia HR w następujących obszarach:

 • Planowanie strategiczne

  Planowanie strategiczne

  Pomagamy w stworzeniu strategicznego potencjału poprzez zapewnienie kompetentnych, utalentowanych, zaangażowanych, lojalnych i wysoko zmotywowanych pracowników, niezbędnych do osiągnięcia długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Istotnym jest, aby w turbulentnym otoczeniu biznesowym mieć przemyślaną i wypracowana długoterminową wizję firmy i nie ograniczać się do krótkich interwencji mających na celu „gaszenie pożarów”. Pomagamy we wdrożeniu zgodnej i praktycznej polityki oraz programów HR.

 • Assessment Center

  Assessment Center

  Assessment Center to nowoczesna i najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji wykorzystywana w szczególności w procesach rekrutacyjnych, celem doboru najlepszego kandydata. Dokonujemy wielopoziomowej oceny i dogłębnej analizy umiejętności uczestników podczas wykonywania różnorodnych zadań, w realiach zbliżonych do środowiska pracy. Oceniamy czy kandydat posiada kluczowe kompetencje, by odnieść sukces na danym stanowisku w określonej organizacji.

 • Development Center

  Development Center

  Development Center to nowoczesna i najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji wykorzystywana w procesie planowania rozwoju pracowników. Dokonujemy wszechstronnej oceny i dogłębnej analizy umiejętności pracowników podczas wykonywania różnorodnych zadań celem identyfikacji potencjału menedżerskiego. Przeprowadzamy sesje konstruktywnego feedbacku celem efektywnego rozwoju zawodowego, w odniesieniu do potrzeb organizacji.

 • Wywiad behawioralny

  Wywiad behawioralny

  Wywiad behawioralny (BEI - behavioral event interview) to wywiad oparty na kompetencjach, wykorzystywany najczęściej w procesie rekrutacji pracowników. Polega na przeprowadzeniu analizy historii sukcesów i porażek kandydata o istotnym znaczeniu dla jego kariery. Założeniem tej metody jest stwierdzenie, że zachowania z przeszłości i uzyskane wyniki wskazują na powtarzające się wzorce działań danej osoby w odniesieniu do przyszłości.

 • Audyt kompetencyjny

  Audyt kompetencyjny

  Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. O jej wynikach i realizacji założonych rezultatów biznesowych decyduje profesjonalny i utalentowany zespół pracowników. Audyt kompetencyjny jest narzędziem, które pozwala na kompleksową i wieloaspektową ocenę sytuacji personalnej zarówno kadry menedżerskiej, jak i zespołów pracowników. Warunkiem koniecznym jest obiektywizm, który jest zachowany jedynie w przypadku oceny przeprowadzonej przez niezależny, zewnętrzny zespół audytujący. W wyniku przeprowadzonych badań zapewniamy m.in. precyzyjny przegląd kompetencji i potencjału kluczowych pracowników, identyfikację talentów, rekomendacje działań rozwojowych adekwatnych do celów organizacji, wskazania tworzenia planów sukcesji w firmie i strategii rozwoju dla organizacji.

 • Model kompetencyjny

  Model kompetencyjny

  Model kompetencyjny jest narzędziem, które służy podnoszeniu jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi w profesjonalnej organizacji. Pozwala nie tylko usprawnić procesy HR-owe i poprawić skuteczność pracowników, ale przede wszystkim wymiernie wpływa na efekty biznesowe organizacji. Koniecznym jest, aby był spójny ze strategią i przyjętą kulturą. Brak efektywnego modelu kompetencyjnego zwiększa ryzyko narażenia firmy na straty, jednocześnie na utratę cennych dla firmy kompetencji.

 • Profil zespołu

  Profil zespołu

  Postrzeganie organizacji w ujęciu holistycznym jako spójnego systemu ułatwia diagnozę potrzeb firmy i umożliwia precyzyjny dobór rozwiązań i niezbędnych modyfikacji. Badanie potencjału zespołu i wdrażanie niezbędnych zmian pozwala na dotarcie do przyczyn dysfukcji oraz wspiera proces poprawy efektywności w działaniu zespołu i całej organizacji. Firmy zmieniają się podążając w kierunku promowania pracy zespołowej, budowania kultury współpracy i odpowiedzialności za wyniki celem większej efektywności i skuteczności w realizacji nowych wyzwań i celów organizacji. Rozpoznajemy i rozwijamy talenty, uwalniamy niewyobrażalne zasoby potencjału zespołu, które pozwalają na budowanie najbardziej skutecznych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych i skuteczną ich realizację.

 • Badanie kultury organizacyjnej

  Badanie kultury organizacyjnej

  Sukces firmy opiera się na efektywnej współpracy wszystkich pracowników. Świadomie budowana kultura organizacyjna staje się istotnym elementem rynkowej gry. Wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników, pozwala racjonalizować działania biznesowe i wyróżnić się na tle konkurencji. Jest elementem wizerunku firmy. Ma znaczący wpływ na realizację rezultatów biznesowych organizacji.

  Badanie kultury organizacyjnej jest narzędziem unikatowym. Celem badania jest dokładna diagnoza obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej, a następnie wypracowanie niezbędnych modyfikacji i zmian spójnych z wizją i strategią przedsiębiorstwa, dostosowanych do rynku i nowych wyzwań. Istotą jest również głębsze poznanie organizacji, specyfiki jej funkcjonowania oraz integracji potrzeb przedsiębiorstwa z potrzebami pracowników celem zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki organizacji oraz minimalizacji oporu przed wprowadzeniem zmian.

 • Planowanie sukcesji

  Planowanie sukcesji

  Efektywne planowanie sukcesji wspiera stabilizację i zdolność organizacji do realizacji celów. Plan sukcesji i jego wdrożenie minimalizuje straty z tytułu zmian i odejścia liderów. Istotnym jest uwzględnienie w planie wszystkich kluczowych stanowisk, które ze względu na specyfikę, staż pracy, wiedzę czy doświadczenie są ważne dla osiągnięcia założonych rezultatów biznesowych.

  Odnosząc potrzeby biznesowe do aktualnych zasobów, pomagamy organizacjom budować i zarządzać planem sukcesji pracowników, który zapewni ciągłość funkcjonowania firmy poprzez gotowość zmotywowanych i utalentowanych pracowników do podjęcia kluczowych funkcji, zapewni rozwój indywidualnych ścieżek kariery, zbuduje wysoki poziom lojalności i motywacji pracowników oraz wzmocni pozycję i wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy na rynku pracy.

 • Onboarding

  Onboarding

  Precyzyjnie zaplanowany, dostosowany do organizacji profesjonalny i usystematyzowany proces adaptacji pracownika w nowym miejscu pracy, by jak najszybciej osiągnął wysoki poziom efektywności. Proces onboardingu przeprowadzamy stosując indywidualny coaching, facylitacje spotkań czy feedback przełożonych i podwładnych.

 • Outplacement

  Outplacement

  Kompleksowy projekt wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych i grupowych zwolnień, który umożliwia analizę dotychczasowej ścieżki zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań prowadzących do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Dobry pracodawca podejmuje działania wspierające wykwalifikowanych pracowników, łagodząc tym samym skutki decyzji o zwolnieniu i przygotowuje ich do zmiany. Efekty outplacementu dostrzegane są w całej organizacji, mają istotny wpływ na kulturę organizacyjną oraz budują dobry wizerunek pracodawcy na rynku pracy.

Powrót